Семинары и конференции 2018
Спортивная медицина
Мед.товары на экспорт
Новости
Полезные статьи
Будь здоров!
Объявления
Отзывы и пожелания
Медицинские печатные издания
Вход в личный кабинет
Логин:
Пароль:
30.01.2015

АМИТРИПТИЛИН (AMITRIPTILINUM)

"Pharm Abidi Int" Фирма оптовой торговли

Общая информация | Прайс-лист | Новости компании | Схема проезда | Фотогалерея

Публикации  »  Информация о рецептурных препаратах  »  "Pharm Abidi Int" Фирма оптовой торговли. Рецептурный отдел
Информация на русском языке: Русский:  

АМИТРИПТИЛИН

AMITRIPTILINUM

препаратини тиббиётда šœллаш бœйича

ЙŒРИŠНОМА

 

ŠАЙД ЭТИШ РАŠАМИ: П № 013161/01-2001

САВДО НОМИ: АМИТРИПТИЛИН

ХАЛŠАРО ПАТЕНТЛАНМАГАН НОМИ (МНН): амитриптилин

КИМЁВИЙ РАЦИОНАЛ НОМИ: 5-(3-диметиламинопропилиден)-10,11-дигидродибензоциклогептен.

ДОРИ ШАКЛИ: пленка šобиº билан šопланган 10 ва 25 мг амитриптилин саšлаган таблеткалар.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИК ГУРУ²И: антидепрессант. АТС коди [N06AA09].

ФАРМАКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Амитриптилин - моноаминларни нейронал šамраб олинишини танламасдан ингибирловчи учциклик антидепрессантлар гуруіига мансубдир. Яššол намоён бœлган тимоаналептик ва седатив таъсирига эга.

Фармакодинамикаси

Амитриптилинни антидепрессив таъсир механизми марказий нерв тизимда катехоламинларни (норадреналин, дофамин ва серотонин) šайта нейронал šамраб олинишини сусайтирилиши билан ифодаланади. Амитриптилин марказий ва периферик нерв тизимида мускаринли холинэргик рецепторларини антагонистидир. Препарат антигистамин (Н1) ва антиадренергик хусусиятларга іам эгадир.

Фармакокинетикаси

Амитриптилин šабул šилинганида плазмадаги энг юšори концентрацияси 4-8 соатда намоён бœлади, биокираолишлиги 33 дан 62% гача бœлади. Амитриптилин ошšозон-ичакдаги транзит ваšтини секинлаштириши туфайли унинг сœрилиши секинлашиши мумкин, айниšса дозаси оширилиб юборилганда.

Препарат мушаклар орасига юборилганида плазмадаги энг юšори концентрацияси баландроš бœлиб тезроš намоён бœлади.

Амитриптилин ва нортриптилинни актив метаболити šондаги эффектив концентрацияси œртача 120 дан 240 НГ/мл га тенг бœлади.

Амитриптилинни тœšималардаги концентрацияси плазмадаги концентрациясига šараганда кœпроš бœлади (бу іолат протеинлар билан бојлиšдир).

Жигарда метаболизмга учрайди, амитриптилин учун šон плазмасидан ярим чиšиб кетиш даври 10 дан 28 соатгача норпритилин учун эса 16 дан 80 соатгача давом этади. Асосан сийдик орšали ажралиб чиšади. Организмдан бутунлай  7 соат ичида чиšиб кетади. Амитриптилин плацентар тœсиšдан œтади, šон плазмасида йијиладиган концентрация миšдорига тенг бœлган миšдорда она сутида іам йијилади.

šœлланилиши

Препарат šатъий врач тавсияси бœйича šуйидаги іолатларда šœлланилади.

 • Турли этиологияли депрессиялар. Седатив таъсири бœлганлиги учун айниšса хавотирли депрессив іолатда самаралидир. Рајбатлантирувчи таъсири антидепресантлардан фарšли равишда маісулотли (продуктив) симптоматикасини (алаілаш, галлюцинациялар) зœрайишига олиб келмайди.
 • Аралаш эмоционал бузилишлар ва хулšни бузилишлари, фобик бузилишлар
 • Болалар энурези (сийдик пуфаги гипотонияси бœлган болалардан ташšари)
 • Психоген анорексия, булимик неврози.
 • Сурункали характерли невроген ојриšлар, мигренни олдини олиш учун.

šœллаш мумкин бœлмаган іолатлар

 • Юрак клапанларини компенсирланмаган нуºсони (порок)
 • Миокард инфарктининг œткир ва тикланиш даврида
 • Юрак мушаги œтказувчанлигини бузилишлари
 • III даражали гипертоник касалликлари
 • Жигар ва буйрак фаолиятининг яššол бузилиши билан кечадиган œткир касалликлари
 • Šон касалликлари
 • Зœрайиш давридаги ошšозон ва 12-бармоšли ичак яра касаллиги
 • Глаукома
 • Простата безининг гипертрофияси
 • Сийдик пуфаги атонияси
 • Пилоростеноз, ичакни паралитик тутилиши
 • МАО ингибиторлари билан бир пайтда даволаниш
 • Іомиладорлик, эмизиклик даври
 • 6 ёшгача бœлган болалар (инъекцион шакллари 12 ёшгача бœлган болаларга).
 • Амитриптилинга бœлган юšори сезувчанлик.

šœллаш усули ва дозалари

Ичиш учун буюриладиган суткалик дозаси 50-75 мг ни (25 мг 2-3 šабул šилинади) ташкил šилади, кейинчалик дозасига аста-секин 25-50 мг šœшилади, то керакли антидепрессив самара кузатилгунча.

Оптимал суткалик терапевтик дозаси 150-200 мг ни (дозани максимал šисми уйšудан олдин šабул šилинади) ташкил šилади.

Даволанишга резистент бœлган ојир депрессияларда дозани 300 мг ва ундан кœпроššа максимал œзлаштириши мумкин бœлган дозагача кœпайтирилади. Бу іолатларда даволашни мушаклар орасига ёки вена ичига юбориш билан бошлаш зарур. Бунда бошланјич юšори дозаси юборилиб кейинчалик дозани беморни соматик іолати назорати остида кœпайтириб  борилади.

Аниš антидепрессив самара кузатилгандан сœнг 2-4 ³афта œтгач дозаси аста-секин камайтирилиб борилади. Дозаси камайтирилганда депрессия аломатлари пайдо бœлса аввалги дозасига šайтиш зарур.

Агар беморни аіволи 3-4 ³афта даволаниш мобайнида яхшиланмаса даволашни давом эттириш маšсадга мувофиš эмас.

Кекса ёшдаги беморларда касалликни енгил кечишида препарат амбулатория шароитида 25-50-100 мг (max) дозада бир неча мартага бœлиб ёки ётишдан олдин бир мартада šабул šилинади.

Болаларга антидепрессант сифатида: 6-12 ёшда суткасига 10-30 мг ни (1-5 мг/кг) 2 марта šабул šилишга бœлиб берилади, 12 ёшдан катта бœлган болаларга (12-18 ёш) ичиш учун 10 мг дан суткасига 3 маротаба ва ётишдан олдин 20 мг буюрилади. Зарурат бœлса препаратни œзлаштира олишликни эътиборга олиб дозани суткасига 100 мг гача оширилади (бир неча марта šабул šилишга бœлиб ёки бир марта уйšудан олдин).

Мигренни олдини олиш учун, невроген характерга эга бœлган ојриšларда (шу жумладан узоš ваšт бош ојришида) суткасига 12,5 - 25 мг дан то 100 мг гача буюрилади.

бошšа дори воситалари билан œзаро таъсири

Амитриптилин šуйидаги препаратларни марказий нерв тизимига сусайтирувчи таъсирларини кучайтиради: нейролептиклар, седатив ва уйšу воситалари, тутšаноšºа šарши препаратлар, наркотик аналгетиклар, наркоз воситалари, алкоголни.

Амитриптилинни нейролептиклар ва антихолинергик препаратлар билан бирга šœлланилганда фибрил температурали реакциялар, паралитик ичак тутилишлари кузатилади.

Амитриптилин катехоламинларни гипертензив эффектларини кучайтиради, аммо норадреналинни ажралиб чиšишига таъсир этувчи препаратлар эффектини сусайтиради.

Амитриптилинни циметидин билан биргаликда šœлланилиши плазмада амитриптилинни концентрацияси ошиши мумкин.

Амитриптилинни МАО ингибиторлари билан šœлланилиши œлим іолатига олиб келиши мумкин.

МАО ингибиторлари ва учциклик антидепрессантлар билан даволаниш оралијидаги ваšт камида 14 кун бœлиши керак.

ножœя таъсирлари

Ножœя таъсирлари асосан препаратнинг холинблокаторлик эффекти билан бојлиš бœлиб šуйидаги œзгаришларга олиб келади: аккомодациянинг бузилиши, кœз ички босимни ошиши, ојиз šуриши, ич šотиш, ичак тутилиши, сийдик тутилиши, тана ³ароратини ошиши, уйšучанлик. Юšорида кœрсатилган барча іолатлар одатда препаратга организм адаптациялашгандан кейин ёки препарат дозаси камайтирилгандан кейин œтиб кетиши мумкин.

Юрак šон томир тизими томонидан: тахикардия, аритмия, ортостатик артериал гипотензия.

Ошšозон ичак йœли томонидан: кœнгил айниши, šусиш, анорексия, стоматит, таъм сезишни бузилиши, эпигастрий соіасида нохушлик (дискомфорт) сезилиши, кам іолатларда жигар фаолиятини бузилиши.

Эндокрин тизими томонидан: гинекомастия, галлакторея, АДГ секрециясини œзгариши, либидони, потенцияни сусайиши.

Бошšа ножœя таъсирлар: агранулоцитоз ва šондаги бошšа œзгаришлар, тери тошмалари, соч тœкилиши, лимфатик безларнинг катталашиши, узоš ваšт šœлланилганда тана массасини ошиши.

Амитриптилин суткасига 150 мг дан катта бœлган дозаларда šœлланилса тиришиш фаоллик појонаси пасаяди, шу туфайли анамнезида тиришишлик тутšаноји бœлган беморларда ва ёши іамда жароіатлар туфайли тиришишларга мойил бœлган беморларда тиришиш тутšаноšлар хавфини бœлишини эътиборга олиш зарур. Кекса ёшдагиларда амитриптилин билан даволаниш беморларнинг соматик іолатини назорат šилиш іамда препаратни минимал дозаларда šœллаш билан ва делириоз бузилишлар, гипомания іолатлари ва бошšа асоратлар бœлмаслиги учун препарат дозасини аста-секин ошириш билан олиб бориш лозим. Маниакал-депрессив (МДП) фазали депрессив беморлар маниакал босšичига œтиб кетиши мумкин.

Амитриптилинни šœллаш ваšтида транспорт воситаларини іайдаш, механизмларни бошšариш ва бошšа юšори эътиборни талаб šиладиган ишларда ишлаш маън этилади.

Дозани ошириб юбориш

Уйšучанлик, дезориентация, эсни чайšалиши, кœз šорачијини кенгайиши, тана іароратини ошиши, ³ансираш, дизартрия, šœзјалиш, галлюцинациялар, тиришиш тутšаноšлари, мушакларнинг ригидлиги, супор, кома, šусиш, аритмия, гипотония, юрак етишмовчилиги, нафасни сусайиши.

Ёрдам чоралари: амитриптилин билан даволанишни тœхтатиш, ошšозонни ювиш, суюšлик юбориш (вена ичига), іар 1,5-2 соатда мушаклар орасига ёки вена ичига 1-3 мг физостигмин юбориш (болаларга физостигминни 0,5 мг дозада юборилади, кейинчалик ушбу дозада 5 минутли оралиš билан такрорий юбориб минимал эффектив дозаси аниšланади, лекин дозани 2 мг дан ошириш мумкин эмас). Физостигмин фаšат комада бœлган, нафас сусайишда, эпилептик тутšаноšларда, ојир гипотензияда ва яššол намоён бœлган юрак аритмияси бœлган беморларга юборилади. Ундан ташšари симптоматик терапия, артериал босимни ва сувли электролит балансини тиклаш чоралари кœрилади. 5 кун мобайнида юрак-ºон томир фаолиятини (ЭКГ) мониторланиши кœрсатилган, чунки 4 соатдан сœнг ва ундан іам кейинроš рецидив бœлиши мумкин.

чиšарилиш шакли

10 таблеткадан блистерларда, œрамда 1, 2, 5 ёки 10 блистер жойлаштирилган.

100, 500 ёки 1000 таблеткалар ПВД флаконларда.

яроšлилик муддати

2 йил.

саšлаш шароити

Б рœйхати.

Šуруš, ёрујликдан іимояланган, болалар олаолмайдиган, іарорати 300С дан юšори бœлмаган жойда саšлансин.

Œрамда кœрсатилган яроšлилик муддати œтгандан сœнг препаратни šœллаш мумкин эмас.

дорихоналардан БЕРИШ тартиби

Шифокор рецепти билан.

 

 


Товар сертифицирован. Услуги лицензированы

Все новости компании:
Прегнагон. Инструкция по применению (информация для врачей)

Амписул 1,5 и Амписул 3. Инструкция по применению (информация для врачей)

СИЛАДЕФ.ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА (информация для врачей)

Силадеф. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (информация для врачей)

АМИКАЦИН. ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА (информация для врачей)

АМИКАЦИН. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (информация для врачей)

Кодацет®10. Қўллаш бўйича йўриқнома (информация для врачей)

АМИТРИПТИЛИН (AMITRIPTILINUM)... 

АМИТРИПТИЛИН (Amitriptyline)... 

Коризан Детский. (информация для врачей)

БЕТАКОРТАЛ (Betacortal)- "Pharm Abidi Int"... 

БЕТАКОРТАЛ (Betacortal)- "Pharm Abidi Int" (информация для врачей)

Ферирон. Қўллаш бўйича йўриқнома (информация для врачей)

Ферирон®. (информация для врачей)

АМИТРИПТИЛИН (Amitriptyline) - Инструкция по применению лекарственного препарата (информация для врачей)

Беплекс - "Pharm Abidi Int" ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА (информация для врачей)

Беплекс - "Pharm Abidi Int" (информация для врачей)

Просмотров: 3785
В этой теме действует премодерация комментариев.
Вы можете оставить свой комментарий.
Гость_
Антибот: Антибот
- Сайт модерируется. Из комментариев удаляются бессмысленные, оскорбительные или не относящиеся к теме обсуждения.
- При написании комментария вы можете использовать теги BB-кода (BBCode).
Список поддерживаемых тегов.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Gorodskidok.uz
Сайт разработан ООО "Norma". Все имущественные права на сайт принадлежат ООО "Norma".
Учредитель: ООО "Norma"
Гл.редактор: Мустафина А.М.
Адрес: 100105, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Таллимарджон, 1/1
Тел.: (998 71) 283-39-26; факс: (998 71) 283-39-23
E-mail: info@apteka.uz , admin@apteka.uz
Любое копирование материалов сайта возможно только с активной гиперссылкой на www.apteka.uz
© ООО «Norma»; 2018. Все права защищены.