NAMANGAN NAMANGAN NAMANGAN!

Тиббий вакиллика қўйиладиган талаблар: •Маълумоти - олий/ўртамахсус (тиббиёт, фармацевтика); •Фаоллик, қатъийлик, виждонлилик, меҳнатсеварлик и аниқнатижаларгаэришиш; Функционал мажбуриятлар: •Сотишрежасинибажариш; •Компания маҳсулотларинисотишҳажминимуттасилошириш; •Мижозларбилансамаралимуносабатларнийўлгақўйиш; •Дорихоналарда компания препаратлари доимо мавжудлигинитаъминлаш; •Компания стандартларигимувофиқҳисоботтопшириш; Ишлашшароитивабадаллар (компенсация): •Мувафаққиятливабарқароркомпаниядафаолиятюритиш; •Рақобатбардошишҳақи; •Тўлиқбандлик; •Бензин сарфи (йўлҳаражатлари), мобил телефон сарфлариучунбадаллар, кварталликвайилликмукофотлар(ишнатижаларигакўра); •Касбийтаълимваишмавқеидакўтарилишлар. СУРАТ БЎЛИШИ ШАРТ!

Контактное лицо:
AbdulloH rahimov

Email:
Telegram + 998916714020 va +998934828384